Všobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Kontaktné údaje
Ondrej Vavrík,
Pod hájom 1082/38,
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 51389517
DIČ: 1120863832
Telefón: +421944013146
E-mail: vavrik@ziaktivne.sk

Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a stávajú sa súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

1.2. Vyplnením objednávkového formulára a potvrdením zaškrtávacieho políčka – oboznámenie sa so všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako objednávka) kupujúci súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú prístupné na webovej stránke predávajúceho www.ziaktivne.sk.

1.3. Predávajúci je prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom webovej stránky predávajúceho www.ziaktivne.sk (ďalej ako webová stránka).

1.4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku na tovar, službu alebo elektronický obsah prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, dostala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je zároveň každá osoba, ktorá zadala objednávku zaslaním emailu, alebo telefonicky a akceptovala emailom / formou sms správy cenovú ponuku predávajúceho,  a súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.5. Na zmluvné a iné právne vzťahy (ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahuje okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.6. Na zmluvné vzťahy a iné právne vzťahy ( ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

2. Objednávka

2.1. Predmetom objednávky je tovar, služba alebo elektronický obsah ponúkaný predávajúcim na jeho webovej stránke. Predmetom predaja sú najmä výživové doplnky a službami sú najmä konzultácie a poradenstvo v oblasti zdravého a aktívneho životného štýlu. Elektronické knihy nie sú kategorizované ako tovar, ale ako licencia na využívanie dodaného elektronického obsahu.

2.2. Predávajúci je dodávateľom tovaru, služieb a elektronického obsahu.

2.3. Vyplnením objednávkového formulára a potvrdením oboznámenia sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami vzniká objednávka.

2.4. Odoslaním objednávky súhlasí kupujúci s cenou objednaného tovaru/služieb a objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

2.5. Po vytvorení objednávky je kupujúcemu automaticky zaslaný email s potvrdením o prijatí objednávky.

2.6. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky zo strany predávajúceho, ktorú je možné meniť, rušiť alebo doplniť len po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

2.7. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení.

2.8. Kupujúci súhlasí s elektronickou komunikáciou prostredníctvom webovej stránky, emailu, telefónu a sociálnych internetových sietí (Facebook, Instagram).

3. Elektronické knihy

3.1. Pri nákupe elektronického obsahu, predovšetkým elektronických kníh, sa tieto obchodné podmienky rozširujú o Licenčnú dohodu a podmienky používania elektronického obsahu.

4. Cena

Všetky uvedené ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky. Predávajúci nie je platcom DPH.

5. Platobné podmienky

5.1.Za tovar možno platiť týmito spôsobmi:

  • a)bankovým prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho
6. Dodacie podmienky

6.1. Uhradením objednávky a pripísaním peňazí na účet predávajúceho je tovar zaslaný kupujúcemu, poskytnutá služba, alebo elektronický obsah.

6.2. Pri dodaní elektronickej služby je kupujúci povinný skontrolovať svoju emailovú schránku, všetky jej priečinky a podpriečinky (reklama, spam, ostatné).

6.3. Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka emailovej schránky kupujúceho, presunie si ho do hlavného priečinka a emailovú adresu vavrik@ziaktivne.sk si pridá do svojho adresára. Tým zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho.

6.4. Ak kupujúci po dôkladnom a opakovanom hľadaní nenájde vo svojej emailovej schránke email s dodaným tovarom, požiada technickú podporu na vavrik@ziaktivne.sk, alebo tel. +421944013146 o vyriešenie vzniknutej situácie.

7. Prevod vlastníckeho práva

7.1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až po zaplatení plnej kúpnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

7.2. Tovar, na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

8. Záruka, reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

8.1. Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.ziaktivne.sk je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

 

8.2. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Nekompletnú, alebo poškodenú zásielku je potrebné oznámiť do 48 hodín od prevzatia formou e-mailu na adresu vavrik@ziaktivne.sk alebo telefonicky v pracovné dni na čísle +421 944 013 146. Neskoršie reklamácie poškodenej / nekompletnej zásielky nemusia byť uznané.

 

8.3. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím, kontaktujte na vavrik@ziaktivne.sk alebo telefonicky na čísle +421944013146. Reklamovaný tovar o dohode s nami zašlite prosím na adresu Ondrej Vavrík, Pod hájom 1082/37, 018 41 Dubnica nad Váhom. Odporúčame Vám tovar zaslať doporučenou zásielkou a odložiť si doklad o odoslaní. Tovar, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom.

 

8.4. Spotrebiteľ má podľa §7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

8.5. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

8.6. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej, alebo elektronickej podobe (e-mail). Odstúpením od zmluvy sa ruší kúpna zmluva. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj vo vzťahu k časti predmetu zmluvy. V takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti. Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Ondrej Vavrík, Pod hájom 1082/37, 018 41 Dubnica nad Váhom. Tovar odporúčame odoslať ako balík doporučenou zásielkou bez dobierky.  Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník. Predávajúci vráti kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

 

8.7. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za:

– dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky, ak bola objednávka schválená;
– dodanie tovaru, služby alebo elektronického obsahu bez vád;
– dodanie tovaru, služby alebo elektronického obsahu v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že bola schválená;
– zaslanie daňového dokladu (faktúra).
 

8.8. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za:

– oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér);
– oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne uvedenou emailovou adresou prijímateľa;
– poškodenie zavinené doručovateľom; viditeľne poškodený tovar, alebo zásielku odporúčame neprebrať
– za prípadnú škodu, ktorá používateľovi vznikne v súvislosti s používaním elektronického obsahu.

 

9. Alternatívne riešenie sporov

9.1. V prípade, že kupujúci nie je spokojný s vybavením svojej objednávky alebo dodaným tovarom, má právo napísať nám na adresu vavrik@ziaktivne.sk. Pokiaľ reklamácia kupujúceho nebola vybavená k jeho spokojnosti alebo sa domnieva, že predávajúci mohol porušiť jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z.z.riešiť online – podaním návrhu.

9.2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba – nepodnikateľ), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

9.5. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie riešenia sporu do výšky 5 eur s DPH.

10. Záverečné ustanovenia

10.1.Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

10.2.V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa celý proces nákupu riadi podľa všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim, zároveň sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

10.3.Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. júla 2018.