Licenčná dohoda – podmienky používania elektronického obsahu

Táto dohoda je uzavretá medzi konečným používateľom elektronického obsahu a poskytovateľom Ondrejom Vavríkom, Pod hájom 1082/37, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 51389517, ktorá rozširuje Všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa a upravuje podmienky používania elektronických kníh poskytovaných prostredníctvom služieb webovej stránky www.ziaktivne.sk. Prečítajte si prosím všetky podmienky, pravidlá a informácie vzťahujúce sa k používaniu web stránky a elektronickým knihám / obsahu uverejnenému prostredníctvom služby. Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto licenčnej dohody, žiadame Vás, aby ste nenakupovali elektronické knihy alebo iný obsah poskytovaný našou web stránkou. Vyjadrením súhlasu pri zaslaní objednávky na zakúpenie elektronickej knihy / elektronického obsahu dávate najavo súhlas s touto Licenčnou dohodou a podmienkami používania (ďalej ako dohoda).

1. Služba

Služba umožňuje používateľovi vyhľadávať, zakupovať licencie, sťahovať, a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, akým sú napríklad elektronické knihy, publikácie alebo iný obsah digitálnej povahy dostupný na stránke www.ziaktivne.sk.

2. Formát digitálneho obsahu a softvér

Elektronické knihy poskytovateľa sú vyhotovené vo formáte PDF. Softvér potrebný na čítanie PDF dokumentov si zabezpečuje sám používateľ. Používateľ prehlasuje, že sa oboznámil s formátom elektronického obsahu. Poskytovateľ neručí za doručiteľnosť a použiteľnosť elektronického obsahu na zariadeniach a softvéroch, ktoré nie sú určené na čítanie PDF súborov.

3. Sprístupnenie elektronického obsahu

Po uhradení poplatkov za sprístupnenie elektronického obsahu, ktoré si používateľ vybral z ponuky poskytovateľa, je elektronický obsah sprístupnený používateľovi. Teda je technicky umožnené stiahnutie elektronického obsahu cez internet výlučne prostredníctvom zariadení, ktoré sú kompatibilné s webovým rozhraním a formátom elektronického obsahu. Stiahnutím elektronického obsahu si používateľ elektronický obsah prevezme. Od momentu prevzatia elektronického obsahu používateľom sa povinnosti poskytovateľa považujú za splnené.

4. Používanie elektronického obsahu

Poskytovateľ poskytuje používateľovi nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii daného elektronického obsahu, prezerať, používať a zobrazovať elektronický obsah neobmedzene veľa krát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Elektronický obsah bude považovaný za poskytovateľom licencovaný používateľovi, ak poskytovateľ neurčí inak. Je zakázané obsah šíriť ďalej bez súhlasu poskytovateľa.

5. Obmedzenia

Ak nie je uvedené inak, elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

6. Zákaz nelegálneho používania a výhrada práv

Používateľ nemôže používať službu ani elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel. Používateľ berie na vedomie, že využitím služby a zaplatením za licenciu na použitie elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.

7. Zmeny služby

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť službu alebo jej jednotlivé súčasti. Poskytovateľ nemá záväzky voči používateľovi v prípade, že sa rozhodne toto právo využiť.

8. Ukončenie

Práva používateľa vyplývajúce z tejto dohody sú automaticky ukončené bez upozornenia, v prípade, že používateľ nedodrží ktorékoľvek z ustanovení tejto dohody. V prípade takéhoto ukončenia musí používateľ ukončiť akékoľvek používanie služby alebo elektronického obsahu a poskytovateľ môže zamedziť prístupu používateľa k službe alebo jej jednotlivým častiam, a/alebo k elektronickému obsahu bez nároku na vrátenie poplatkov používateľovi.

9. Oddeliteľnosť

Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné, účinné, alebo neskôr stratia platnosť a účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

10. Zmeny a doplnenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť dohodu na základe vlastného uváženia zverejnením pozmenených podmienok na stránke www.ziaktivne.sk. Využívanie služby a elektronického obsahu používateľom po zmene podmienok je považované za súhlas používateľa so zmeneným obsahom Licenčnej dohody a podmienok používania.

11. Vyhlásenie o záruke

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že používa službu a elektronický obsah na vlastné riziko. Poskytovateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá v súvislosti s používaním služby alebo elektronického obsahu používateľovi môže vzniknúť. Služba, elektronický obsah, alebo ich súčasti, sú poskytované v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti so službou sú konečné, používateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak poskytovateľ neurčí inak.

12. Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom tejto dohody nás kontaktujte na vavrik@ziaktivne.sk.